موادی از قانون مدنی در مورد مالکیت

فصل اول‌: در مالکیت‌(حقوق مدنی)

 

ماده 30ـ هر مالکی نسبت به مایملکخود حق همه‌گونه تصرفوانتفاعدارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده31ـ هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون‌.
ماده 32ـ تمام ثمرات ومتعلقاتاموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یادر نتیجه عملی حاصل شدهباشد،بالتبع‌،مال مالک اموال مزبوره‌است‌.
ماده33ـ نما و محصولی که از زمین حاصلمی‌شود،مال مالک زمین‌است‌، چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطةعملیاتمالک‌،مگراینکه نما یا حاصل‌، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که‌دراینصورت‌،درخت و محصول‌، مال صاحب اصله یا حبه خواهدبود، اگرچه بدون رضای صاحبزمینکاشتهشده باشد.
ماده34ـ نتاج حیوانات در ملکیت‌، تابع مادر است و هر کسمالک‌مادرشد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35ـ تصرف به عنوان مالکیت‌، دلیلمالکیتاست‌، مگر اینکه‌خلاف آن ثابت شود.
ماده 36ـ تصرفی که ثابت شود ناشی ازسببمملک یا ناقل قانونی‌نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37ـ اگر متصرف فعلی‌،اقرارکند که ملک‌، سابقا مال مدعی او بوده است‌، در این صورت مشارالیهنمی‌تواندبرایرد ادعای‌مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت‌نمایدکهملکبه ناقل صحیح به او منتقل شده است‌.
ماده 38ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیتفضایمحاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین‌ بالجملهمالکحق‌همه‌گونهتصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناکرده‌باشد.
ماده39ـ هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بناوحفریکهدر زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آنثابتشود.  

/ 0 نظر / 29 بازدید