ثبت ازدواج و طلاق

فصل پنجم ـ ازدواج و طلاق(ثبت ازدواج و طلاق)

 

 

ماده 31 ـ دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع‌ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند درشناسنامه زوجین نیز درج و امضای و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده‌روز یک‌بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت‌ می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل‌و رسید دریافت دارند.
ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به‌وسیله‌کنسولگریهای مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه‌ می‌شود ثبت و حداکثر هر یک‌ماه یک‌بار وقایع ازدواج و طلاق ورجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص ‌تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به‌سازمان ثبت احوال کشورفرستاده شود.
ماده 32
ـ طلاق ، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به‌ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرار نامه رسمی در اسناد ثبت احوال‌طرفین ثبت خواهد شد.
ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد درصورت وجود شرائط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهدشد:
1
ـ ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین‌متقاضیان ثبت واقعه ازدواج‌.
2
ـ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن‌زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد.
3 ـ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین‌به‌این که در تاریخ اعلام واقعهطرفین
در قید ازدواج دیگری ‌نمی‌باشند.
تبصره
ـ نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت ‌اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.
ماده 33
ـ کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع‌ و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شودولی در شناسنامه به‌شرح زیر انعکاس خواهد یافت‌:
در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت ودر صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به‌قوت خود باقی است ‌منعکس خواهد شد.
ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.
ماده 34 ـ افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح‌ممنوع است‌.

/ 0 نظر / 9 بازدید